DSM-5

DSM

הינו ספר האבחון הפסיכיאטרי בגרסתו האמריקאית. הספר מכיל קטגוריות שונות, המגדירות בעיות הפרעות ומחלות בתחומי הנפש והרגש. הספר מהווה לא רק בסיס לאבחון, הן בקליניקה והן במחקר, אלא גם משקף את הלכי  , הרוח בחברה האמריקאית בעת כתיבתו. יש ויכוחים רבים על עצם מהותו, אך בפקרטיקה הפסיכיאטרית הוא מקובל לאבחון ולתקשורת בין מטפלים. גם חברות ביטוח ובתי משפט מסתמכים עליו כספר מקצועי אבחוני כך למשל גם הביטוח הלאומי בישראל

אנסה לתרגם או למצא מקורות מתורגמים של האבחנות ולהעלות אותם אחד אחד לפי אבחנות. אנא התייחסו לכך בזהירות- גם אם אתם מקיימים אבחנה אבל גם אם לא. הספר הינו ספר עזר בלבד.

גרסה 5 הינה הגרסה האחרונה שפורסמה, והיא פורסמה בשנת 2014. לציין שגרסאות חדשות יוצאות מידי כמה שנים, לרוב עשר שנים לפחות.

צוות האתר מודה לכם כי בקרתם באתר זה ומזמין אתכם להכנס לקישורים הבאים- חזרו לבלוג ד”ר אילן טל פסיכיאטר בקישור